جزوات:

*تکنولوژی مواد غذایی(تکنولوژی لبنیات-قند
-روغن-غلات-کنسرو-اصول نگهداری) ضریب ۴:


صنایع لبنیات:

۱- صنایع لبنیات سیدعلی مرتضوی

۲- صنایع لبنیات دکتر احسانی دانشگاه تهران

- صنایع لبنیات خسروشاهی

- لبنیات دکتر دخانی اصفهان

تکنولوژِی قند:

۵- تکنولوژی قند دکتر بهزاد دانشگاه مشهد

۶- تکنولوژی قند شیراز

۷- تکنولوژی تولید شکر از چغندر قند دکتر محسن لبافی

۸- مربوط به شکلهای درس قند دکتر ایاسه دانشگاه تبریز

تكنولوژی روغن:

۹- تکنولوژی روغن دانشگاه اصفهان

۱۰- تکنولوژی روغن های خوراکی دکتر محمد حسین حداد خداپرست

۱۲- تکنولوژی روغن جلد مهندس سید جلالی

تكنولوژی غلات:

۱۳- تکنولوژی غلات دکتر دانشگاه تهران
۱۴- تکنولوژی غلات دکتر مهدی کدیو دانشگاه اصفهان

كنسروسازی:

۱۵- کنسروسازی دکتر فخری شهیدی دانشگاه مشهد

۱۶- کنسروسازی دکتر دانشگاه شیراز

۱۷- كنسرو سازی دکتر سهراب معینی دانشگاه تهران

۱۸- کنسروسازی دکتر ایاسه دانشگاه تبریز

اصول نگهداری مواد غذایی:

۱۹ اصول نگهداری مواد غذایی دکتر کبیری دانشگاه اصفهان

۲۰- اصول نگهداری مواد غذایی دکتر معین دانشگاه تهران

۲۱- اصول نگهداری مواد غذایی دکتر قدوسی دانشگاه مشهد

۲۲- مربوط به اصول نگهداری مواد غذایی دکتر ایاسه دانشگاه تبریز

*میكروبیولوژی موادغذایی با ضریب ۲:

۲۳- میکروبیولوژی مواد غذایی دکتر قدوسی مشهد

۲۴- میکروبیولوژی مواد غذایی دکتر فخری شهیدی دانشگاه مشهد

۲۵- میکروبیولوژی مواد غذایی دکتر دانشگاه تهران

۲۶- میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه تبریز

۲۷- میکروبیولوژی مواد غذایی دکتر حبیبی

*شیمی مواد غذایی ضریب ۲:

۲۸- شیمی مواد غذایی فرهوش دانشگاه فردوسی مشهد

۲۹ - شیمی مواد غذایی دکتر احمدی دانشگاه تبریز

۳۰- خلاصه شیمی مواد غذایی دکتر پور آزرنگ دانشگاه اصفهان-مشهد-تهران-تبریز

- شیمی مواد دکتر حامدی

*اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی
 ضریب ۲:


اصول طراحی كارخانجات:

۳۱- اصول طراحی کارخانجات دکتر کلباسی دانشگاه تهران

۳۲- اصول طراحی دکتر محمد شاهدی دانشگاه اصفهان

اصول مهندسی صنایع غذایی:

اصول مهندسی صنایع غذایی دکتر کلباسی دانشگاه تهران

- اصول مهندسی صنایع غذایی دکترشاهدی دانشگاه اصفهان

اصول مهندسی صنایع غذایی دکتر سید کمال الدین رضوی دانشگاه فردوسی مشهد

*زبان عمومی و تخضصی ضریب ۲:

زبان تست دیباگران

کتاب English for the students of food science دکتر ابوالقاسم جزایری

- زبان تخصصی صنایع غذایی انتشارات سمت

** کلیه جزوات انتشارات پارسه و سنجش تکمیلی
سوالات تست کنکوری:

۳۷- تست کنکور کارشناسی ارشد سالهای قبل

۳۸ - گامی به سوی کارشناسی ارشد (سه جلدی( انتشارات بارساوا

- درسنامه جامع کارشناسی ارشد صنایع غذایی احسان جناب انتشارات میر

-مجموعه 2000 تست کارشناسی ارشد میرنظامی ضیابری