پاستوریزه سازی(pasteurization): روشی برای کشتن اغلب میکروارگانیسمهای بیماریزا
(کاهش تعداد آنها تا حدی که ایجاد بیماری نکنند) و غیر فعال ساختن آنزیمهای موجود در مواد
غذایی بمنظور به تعویق انداختن فساد در مواد غذایی اطلاق میگردد.
* (ltlt): حرارت دادن مواد غذایی تا 62.8 سانتی گراد به مدت نیم ساعت.
* (htst): حرارت دادن مواد غذایی تا 72.8 سانتی گراد به مدت 15 ثانیه.
* (uht)=(ultra-pasteurized): حرارت دادن مواد غذایی تا 140-150 در جه سانتی گراد
به مدت 1 تا 2 ثانیه. در این روش بیشتر میکروارگانیسمهای بیماریزا نابود میگردند و در
صورتی که مواد غذایی
پس از پاستوریزه شدن با این شیوه بسته بندی مناسبی داشته باشند میتوان آنها را
به مدت 3 ماه بیرون از یخچال نگهداری کرد. (البته تا وقتی که بسته بندی آنها باز نشده باشد)

- استرلیزه سازی و یا سترون سازی(sterlization): در این روش تا حدودی تمام پاتوژنها
(عوامل بیماریزا) موجود در مواد غذایی کشته میشوند. در این روش مواد غذایی در دمای 110
درجه سانتی گراد به مدت 20 تا 30 دقیقه حرارت داده میشوند. مواد غذایی استرلیزه شده را
میتوان تا 4 ماه بیرون از یخچال نگهداری کرد
(البته تا زمانی که بسته بندی آنها باز نشده باشد)
- هموژنیزاسیون و یا همگن سازی(homogenization): به یکنواخت کردن بافت و ترکیبات
مواد غذایی اطلاق میگردد. برای مثال هنگامی که شیر تازه را درون یخچال قرار دهید پس از چند
ساعت چربی شیر جدا گشته و به سطح شیر می آید و خامه تشکیل میگردد. برای جلوگیری
از این فرایند شیر داغ را با فشار زیاد از منافذ بسیار ریزی عبور میدهند تا گویچه
های چربی به اجزای ریزی شکسته شوند و بطور یکنواخت در شیر معلق باقی بمانند.

برای دیدن ادامه  به ادامه مطلب مراجعه کنید...