شیمی مواد غذایی:
دید کلی
غذا و تغذیه بیشک مهمترین موضوع مورد بحث دنیای امروز را تشکیل میدهد.
افزایش آگاهی و دانش مردم در مورد خصوصیات تغذیهای ترکیبهای مختلفی غذایی ،
نیازمند این است که در مورد غذاهای خاص اطلاعات بیشتری مانند میزان هر یک از مواد
معدنی و ویتامینها و مقدار مواد قندی و چربیهاارائه شود.
امروزه بسیاری از روشهای مورد استفاده در تجزیه غذاها بر اساس سیستمی استوار
است که حدود صد سال پیش توسط دو دانشمند آلمانی به نامهای Stohman و Hennberg
برای تجزیه مواد غذایی دامی ارائه گردید و تحت عنوان تجزیه تقریبی غذاها نامگذاری شد.
 این طرح تجزیهای شامل اندازه گیری اجزای اصلی غذا با استفاده از روشهای نسبتا
سریع و قابل قبول بدون نیاز به وسایل یا مواد شیمیایی پیچیده میباشد.
مواد غذایی در واقع دو نیاز فیزیولوژیکی یعنی تامین انرژی و تشکیل و مرمت بافتها را بر
 عهده دارند که کربوهیدراتها و چربیها تامین کننده انرژی مورد نیاز هستند و پروتئینها برای
بازسازی بافتها بکار می روند.
بررسی گروههای مهم غذایی
گروههای مهم غذایی شامل مواد قندی و نشاستهای ، کربوهیدراتها ، شیر و لبنیات ،
روغنها و مواد چرب خوراکی ، گوشت و فرآوردههای گوشتی میباشد.

برای دیدن ادامه  به ادامه مطلب مراجعه کنید...